Γαλλικά

Επίπεδο A1

Ο μαθητής έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τη γαλλική γλώσσα και κουλτούρα. Σε αυτό το επίπεδο στόχος μας είναι ο μαθητής να μπορεί να χειρίζεται το λόγο σε απλό καθημερινό επίπεδο γνωρίζοντας τις βασικές γραμματικές και συντακτικές δομές.

Επίπεδο A2

Ο μαθητής έχοντας ήδη τις αρχικές γνώσεις της γαλλικής γλώσσας εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο το λεξιλόγιο του και εκφράζεται με μεγαλύτερη άνεση στον προφορικό και γραπτό λόγο. Στο τέλος αυτής της χρονιάς ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος Α2 (DELF ή Liege) (TFLF).

Επίπεδο B1

Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής κατέχει πλέον την πλήρη γνώση της γραμματικής και μεγαλύτερο εύρος λεξιλογίου προκειμένου να μπορεί να κατανοεί και να ανταποκρίνεται επαρκέστερα σε σύνθετους διαλόγους της καθημερινής ζωής. Στο τέλος της χρονιάς ο σπουδαστής μπορεί να δώσει εξετάσεις για το επίπεδο Β1 (Sorbonne, TFLF).

Επίπεδο B2

Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής μας δύναται να επικοινωνεί γραπτά και προφορικά σε υψηλό επίπεδο, να εμβαθύνει σε σύνθετα νοήματα και να διαθέτει πλούσια επιχειρηματολογία πάνω σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων. Ολοκληρώνοντας αυτό το επίπεδο, ο σπουδαστής μπορεί να δώσει εξετάσεις για το Β2 (DELF, Sorbonne, TFLF) που πιστοποιεί την «καλή γνώση» γαλλικών.

Επίπεδο C1

Στο επίπεδο αυτό ο σπουδαστής τελειοποιεί την ικανότητα του στην κατανόηση γραπτών κειμένων και άρθρων του γαλλικού τύπου, στη σύνθετη και παραγωγή δοκιμιακού λόγου και τέλος στην προφορική παρουσίαση μιας θεματικής ενότητας. Με την απόκτηση του πτυχίου C1 (Sorbonne, Dalf, TFLF) ο σπουδαστής κατοχυρώνει την «πολύ καλή γνώση» της γαλλικής γλώσσας.

Επίπεδο C2

Φτάνοντας σε αυτό το επίπεδο, ο σπουδαστής επιτυγχάνει την απόκτηση της «άριστης γνώσης» της γαλλικής γλώσσας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, απαιτείται να χειρίζεται άριστα τον γραπτό και προφορικό λόγο. Με την απόκτηση του διπλώματος C2 ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει επάρκεια διδασκαλίας και να εξασφαλίσει την εισαγωγή του σε γαλλόφωνα πανεπιστήμια, απαλλαγμένος από την γλωσσική εξέταση.